WELNA ALS LANDGOEDBEDRIJF

 

In 1998 heeft Welna met de aangrenzende Landgoederen Tongeren en West Raven een gezamenlijke visie naar buiten gebracht met als ondertitel: “Landgoedbedrijven in ontwikkeling”. Hierin wordt het proces aangegeven waarvan de continuïteit van de landgoederen afhankelijk is. Deelname als landgoedbedrijf aan het maatschappelijke verkeer is de rode draad die toen zichtbaar werd. De traditionele economische functies zouden onvoldoende opleveren om de landgoederen een toekomst perspectief te bieden. Een kleine 10 jaar verder is dit perspectief zonder economische ontwikkeling gewoon niet aanwezig!

Om bedrijfsmatig te kunnen inspringen op de maatschappelijke en economische veranderingen is het voor landgoederen van levensbelang om een meer flexibel beheer toe te passen. Daarvoor is het belangrijk om een landgoed meer te beschouwen als een samenhangend systeem en het beheer niet te zien als een eenvoudige opsomming van verschillende functies. In het landgoedbedrijf hebben projecten meerdere functies en dat moet als zodanig in het bestemmingsplannen erkend worden. Bijvoorbeeld het Zorghoutvesterijproject heeft uiteraard een 'Zorg' functie, maar valt ook onder 'Bos en Natuur' en 'Recreatie en educatie' enz... Een belangrijke doelstelling van de visie van ’98 was om in het 'Bestemmingsplan Buitengebied Epe' de landgoederen een “dubbelbestemming” te geven zodat met het predikaat “landgoed” op de plankaart de ruimtelijke eenheden meer gebruiksmogelijkheden wordt geboden. Die wens is voor de centrale gedeeltes van de landgoederen gehonoreerd.

Nu de Rijksnota “Ruimte” (die de burger letterlijk en figuurlijk meer ruimte wil bieden) van kracht is geworden, het provinciale “Streekplan” ( met meer mogelijkheden voor maatwerk, zelfs binnen de Ecologische Hoofd Structuur) en ook het “Reconstructieplan Veluwe” (welke dynamiek en vernieuwing voorstaat) zijn vastgesteld, werd het college van B & W van Epe door de Raad bij motie opgeroepen met prioriteit t.b.v. de landgoederen zo spoedig mogelijk het nieuwe bestemmingsplan, zodra goedgekeurd door de provincie, te actualiseren. Daartoe zal een verkenning naar meer mogelijkheden en andere economische dragers in het buitengebied met spoed ter hand worden genomen. Deze prioriteit is des te dringender, daar het tot stand komen van het bestemmingsplan zoveel vertraging heeft opgelopen. Veel projecten immers zijn vergunning- en subsidieafhankelijk en kunnen dus niet tot uitvoering komen.

Eigenaren zijn zich bewust dat de tijd van handelen is aangebroken. Een grotere betrokkenheid van hen bij het reilen en zeilen van Welna is daarvan recentelijk het gevolg.